Competition Booster OCT 2015 (Part-2) For IBPS Exam

Competition Booster OCT 2015 (Part-2)For IBPS Exam

DAMS AND RIVERS (INDIA)

DAM

RIVER

STATE

Tehri Dam Bhagirathi Uttarakhand
Lakhwar Dam Yamuna Uttarakhand
Idukki Arch Dam Periyar Kerala
Bhakra Nangal Dam Satluj Himachal Pradesh
Pakal Dul Dam Marusudar Jammu & Kashmir
Sardar Sarovar Dam Narmada Gujarat
Ranjit Sagar Dam Ravi Punjab
Baglihar Dam Chenab Jammu & Kashmir
Chamera I Dam Ravi Himachal Pradesh
Pong Dam Beas Himachal Pradesh
Jamrani Dam Gola Uttarakhand
Ramganga Dam Ramganga Uttarakhand
Nagarjuna Sagar Dam Krishna Telangana/AP
Nagi Dam Nagi Bihar
Lakya Dam Lakhya Karnataka
Sholayar Dam Sholayar Tamil Nadu
Koyna Dam Koyna Maharashtra
Supa Dam Kali Nadi Karnataka
Karjan Dam Karjan Gujarat
Koteshwar Dam Bhagirathi Uttarakhand
Rihand Dam Rihand Uttar Pradesh
Indira Sagar Dam Narmada Madhya Pradesh
Pillur Dam Bhavani Tamil Nadu
Upper Kodayar Dam Kodayar Tamil Nadu

 

Click Here To Download Full Paper

 

<< Go Back To Main page

 

Courtesy: Mahendras